Acorduri de parteneriat

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Învăţământului nr. 84/1995 modificată şi completată, ale Legii nr. 128/1997 – Statutul Personalului Didactic, modificată şi completată, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, se încheie prezentul

ACORD CADRU

DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

 1. I. Părţile semnatare:
 2. Unitatea de învăţământ ŞCOALA CU CLASELE I-IV SILIŞTEA, cu sediul în localitatea Siliştea, co-muna Valea Argovei, reprezentată prin director, d-nul IVAN TUDOR
 3. Beneficiarul indirect – părinte/reprezentantul legal al elevului, d-nul/d-na

…………………………………………………………

 1. Beneficiarul direct – elevul/copilul…………………………………………………….
  1. II. Scopul acordului:

Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.

ŞCOALA îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.

ELEVUL îşi asumă responsabilitatea prin propria educaţie.

PĂRINTELE se declară o persoană responsabilă prin educarea şi comportamentul copilului şi pentru cola-borarea cu şcoala spre binele copilului.

Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin vo-inţă proprie, după cum urmează:

 1. 1. Şcoala se angajează:

a)      să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale;

b)      să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECT pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare;

c)      să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar, pre-cum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de inspectoratul şcolar;

d)     să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ;

e)      să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/reprezentanţii lor legali, într-un raport de egalitate;

f)       să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi fami-lială a elevului/copilului;

g)      să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului/copilu-lui;

h)      să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare;

i)        să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului;

j)        să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi ale efectivelor aprobate, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;

k)      să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil, referitor la orice solicitare din partea părintelui/elevu-lui;

l)        să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor refe-ritoare la rele practici în şcoală;

m)    să elaboreze proiectul regulamentului intern al şcolii, după consultarea elevilor şi a părinţilor/reprezen-tanţilor legali, anual în prima lună de şcoală;

n)      să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale de examen şi să stabilească CDŞ în funcţie de solicitările beneficiarilor;

 • o)      să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor;

p)      să explice clar toate prevederile acestui contract celorlalte două părţi semnatare.

 1. 2. Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului se angajează:

a)      să îşi înscrie copilul la şcoală; pentru clasele I-VIII cu prioritate în raza de domiciliu;

b)      să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului/copilului, a principiilor, valorilor şi nor-melor de conduită susţinute la şcoala la care este înscris;

c)      să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;

d)     să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare;

e)      să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform Regulamentului intern, şi să informeze şcoala deîndată ce se impune absenţa acestuia de la program;

f)       să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/soci-ale a copilului;

g)      să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, oridecâte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului;

h)      să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe semestru, pentru a discuta cu învăţătorul situaţia şcolară a copilului;

i)        să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, condiţii decente de învăţare (durată şi locaţie) la domiciliu;

j)        să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei.

 1. 3. Beneficiarul direct – elevul se angajează:

a)      să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia şi pe colegii săi;

b)      să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din unitatea şcolară;

c)      să frecventeze regulat cursurile, conform programului orar, şi să participe la activităţile de evidenţiere a identităţii şcolii;

d)     să respecte prevederile Regulamentului intern şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

e)      să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare;

f)       să se implice direct şi să răspundă solicitării învăţătorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personali-tate;

g)      să păstreze în bună stare bunurile şcolii şi să folosească cu grijă manualele transmisibile puse la dispo-ziţie, gratuit, de către şcoală;

h)      să aibă o ţinută vestimentară personală şi o conduită neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă;

să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să-l prezinte oridecâte ori este necesar învăţătorului/părintelui.

III.             Durata acordului:

Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ.

 1. IV. Alte clauze:
 2. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.
 3. Părţile semnatare înţeleg că respectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte părţi.
  1. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale şi la monitorizarea strictă din partea Inspectoratului şcolar. Personalul didactic de predare, personalul didac-tic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul unităţii de învăţământ, răspund disciplinar conform articolului 116 din Legea nr. 128/1997, Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractului individual de muncă, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi pen-tru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
  2. Nerespectarea din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiei privind asigurarea frec-venţei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amen-dă între 50 şi 200 lei, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, cu modifi-cările şi completările ulterioare.
  3. Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de acesta în discuţia Consiliului elevilor şi a Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţi-unilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ.
  4. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:

a)     în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;

b)    în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ;

c)     în situaţia încetării activităţii de învăţământ;

d)    în alte cazuri prevăzute de lege.

Încheiat astăzi, 24 octombrie 2008, în trei exemplare, pentru fiecare parte.


Unitatea şcolară, Beneficiar indirect, Beneficiar direct,Având în vedere prevederile Constituției României, ale Legii Învățământului nr. 84/1995, modificată și completată, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului și ale Declarației Drepturilor Copilului, se încheie prezentul

ACORD CADRU DE PARTENERIAT

PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA ACTELOR ANTISOCIALE,

A INFRACȚIONALITĂȚII JUVENILE ȘI A ACCIDENTELOR RUTIERE

Încheiat astăzi, ……………………

 1. I.      PĂRȚILE PARTENERE

1)      Unitatea de învățământ ȘCOALA ……………………… și GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL …………, reprezentată prin d-na educatoare ……………………., d-na învățătoare ………………………. și d-nul învățător PUCHEA DOREL.

2)      POSTUL DE POLIȚIE  din comuna ……………………, reprezentat prin d-nii:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)      Beneficiarul indirect – părinte/reprezentant legal al elevului/copilului.

4)      Beneficiarul direct – elevul/copilul.

 1. II.      SCOPUL ACORDULUI

Educarea copiilor din perspectivă civică, anticontravențională și antiinfracțională, pe de o parte, și prelucrarea unor elemente de educație rutieră, pe de altă parte.

ȘCOALA/GRĂDINIȚA, în parteneriat cu organele de POLIȚIE, dar și cu alte organizații nonguvernamentale care se pot implica, își asumă principala responsabilitate în procesul de educare a tinerei generații în spirit civic.

ELEVUL/COPILUL își asumă responsabilitatea respectării normelor civice și etice în societate.

PĂRINTELE/REPREZENTANTUL LEGAL AL ELEVULUI/COPILULUI își asumă responsabilitatea educării acestuia față de valorile etice ale societății.

În acest scop vor avea loc întâlniri lunare între părțile implicate în cadrul cărora vor fi dezbătute diverse teme, cum ar fi:

PARTEA I

EDUCAȚIE CIVICĂ, ANTICONTRAVENȚIONALĂ ȘI ANTIINFRACȚIONALĂ

TEME:

 • prevenirea și combaterea consumului de substanțe narcotice, alcool și tutun;
 • prevenirea și combaterea violenței și a infracționalității juvenile;
 • prevenirea și combaterea fenomenelor de violență domestică;
 • prevenirea și combaterea actelor antisociale;
 • prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
 • prevenirea și combaterea prostituției și homosexualității;
 • prevenirea și combaterea deținerii de obiecte care pot periclita viața sau securitatea persoanei;
 • prevenirea și combaterea deținerii de obiecte care pot produce incendii etc.

PARTEA A II-A

EDUCAȚIE RUTIERĂ

TEME:

 • cunoașterea și respectarea semnelor și regulilor de circulație;
 • prevenirea accidentelor de circulație;
 • stabilirea unor măsuri de prim ajutor în caz de accident;
 • cunoașterea unor tipuri de contravenții referitoare la circulație etc.

În scopul realizării acestor deziderate, părțile partenere își asumă următoarele roluri:

 1. ȘCOALA/GRĂDINIȚA își asumă rolul:

a)           de a asigura spațiul necesar pentru desfășurarea activităților realizate în parteneriat;

b)           de a asigura suportul logistic de care dispune în scopul educării copiilor;

c)            de a asigura securitatea elevilor/preșcolarilor atât timp cât aceștia își desfășoară activitatea în spațiul școlar;

d)           să aducă la cunoștința părinților și organelor de poliție orice manifestare violentă sau atentat la viața sau securitatea persoanei;

e)            să coopereze cu organele de poliție în scopul asigurării în școală a unui climat de ordine și liniște;

f)             să înștiințeze deîndată părinții și organele abilitate cu privire la prezența în spațiul școlar a oricărei persoane din afara școlii/grădiniței;

g)           să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația morală și civică a copilului;

h)           să sprijine din punct de vedere psihologic și moral copiii cu o situație familială dificilă (violență domestică, familii dezorganizate, consum de alcool etc.);

i)             să organizeze manifestări culturale și artistice cu scop educativ;

j)             să interzică rasismul și discriminarea de orice natură (socială, rasială, religioasă etc.) ce s-ar putea manifesta între elevi;

k)           să analizeze orice solicitare sau înștiințare din partea unui părinte cu privire la comportamentul propriilor copii sau la cel al altor copii în relație unii cu ceilalți;

l)             să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor/preșcolarilor sau părinților referitoare la rele practici săvârșite în școală/grădiniță;

m)        să recompenseze sau să sancționeze (după caz) conduita și moravurile copiilor.

 1. ORGANELE DE POLIȚIE își asumă rolul:

a)           de a acorda sprijinul unității de învățământ ȘCOALA ……………………………….. și GRĂDINIȚA ……………………………………. în educarea elevilor/preșcolarilor în spirit civic și pentru respectarea prevederilor legale în vigoare;

b)           de a acorda sprijinul familiilor copiilor cu probleme de comportament pentru redresarea situației acestora;

c)            de a organiza, în parteneriat cu școala/grădinița, activități care să vizeze combaterea consumului și traficului de substanțe narcotice, indiferent de gradul lor de risc, precum și a consumului de alcool și tutun etc.;

d)           de a organiza, în colaborare cu școala/grădinița și cu grupa de pompieri civili de la nivelul comunei (dacă există) activități, concursuri etc. pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

e)            de a organiza, în parteneriat cu școala/grădinița, activități și concursuri pe teme rutiere;

f)             de a acorda sprijinul în cazul comiterii unor fapte antisociale în incinta sau în apropierea școlii/grădiniței și care atentează la securitatea copiilor, a cadrelor didactice sau a unității de învățământ;

g)           să acorde recompense (sub diverse forme) sau sancțiuni, în funcție de comportamentul elevilor/preșcolarilor.

 1. BENEFICIARUL INDIRECT – părintele/reprezentantul legal al copilului se angajează:

a)           să respecte deciziile luate de școală sau de organele de poliție de comun acord cu ei;

b)           să aplice măsurile stipulate în planul de măsuri care vizează redresarea situației comportamentale a copilului;

c)            să sprijine unitatea de învățământ și organele de poliție în activitățile/manifestările propuse de către acestea;

d)           să își educe copiii în spiritul respectului și prieteniei față de colegi;

e)            să își educe copiii în sensul respectului față de litera și spiritul legii;

f)             să dea curs solicitării instituției de învățământ ori a organelor de poliție oridecâte ori este necesar în sensul de a lua măsuri cu privire la conduita copilului în timpul sau în afara activităților școlare;

g)           să evite conflictele familiale și fenomenele de tipul violenței domestice în prezența sau în preajma copilului, având în vedere faptul că acesta poate fi marcat și stigmatizat pentru tot restul vieții;

h)           să evite vizionarea programelor pentru adulți sau care promovează violența în prezența copiilor și să restricționeze accesul acestora la astfel de programe în lipsa părinților;

i)             să trateze cu respect și considerație instituția școlară și celelalte organe educative.

 1. BENEFICIARUL DIRECT – copilul se angajează:

a)           să trateze cu respect și considerație instituția școlară, însemnele și personalul acesteia, organele MINISTERULUI INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE, însemnele statului român și ale Uniunii Europene, pe de o parte, și pe colegii săi, pe de altă parte;

b)           să aibă un comportament adecvat, care să nu atenteze la pudoare, la principiile morale sau civice, la sănătatea, securitatea, demnitatea, libertatea și drepturile celorlalți copii;

c)            să nu frecventeze barurile și celelalte locuri care sunt destinate numai adulților;

d)           să nu vizioneze programele pentru adulți sau cele care promovează violența ori au conotație sexuală;

e)            să participe cu plăcere la activitățile propuse și organizate de unitatea de învățământ în parteneriat cu organele de poliție;

f)             să respecte prevederile legale referitoare la acțiunile violente, consumul de substanțe narcotice, alcool sau tutun;

g)           să conștientizeze faptul că îi poate ajuta pe părinți în educarea lui;

h)           să își asume responsabilitatea pentru faptele comise și să se angajeze, împreună cu unitatea de învățământ și având ca partener organele MINISTERULUI INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE, că își va revizui comportamentul;

i)             să respecte semnele și regulile de circulație pe care le-au învățat.

 1. III.      DURATA ACORDULUI

În principiu, prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată. În cazul în care se impun modificări, prezentului acord i se pot aduce amendamente cu acordul tuturor părților.

 1. IV.      ALTE CLAUZE

1)      Orice neînțelegeri între părțile semnatare pot fi soluționate pe cale amiabilă în cadrul întâlnirilor de lucru ulterioare.

2)      Nerespectarea dovedită a sarcinilor ce revin instituției de învățământ ȘCOALA ………………………../GRĂDINIȚA ………………………………………….. și POSTULUI DE POLIȚIE ……………………. atrage după sine nulitatea prezentului acord și elaborarea altui acord de parteneriat.

3)      Nerespectarea, din culpă, de către părinte a prevederilor prezentului acord atrage după sine legitimitatea măsurilor luate de către unitatea de învățământ în parteneriat cu organele MINISTERULUI INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE, potrivit prevederilor legale în vigoare.

4)      Nerespectarea, de către elev, cu bună știință, a prevederilor prezentului acord atrage după sine sancțiunile prevăzute în Legea Învățământului nr.84/1995, republicată și completată, în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, precum și de celelalte prevederi legale în vigoare.

Încheiat azi, …………………., în trei exemplare, câte unul pentru:

–         postul de poliție …………………..;

–         Școala cu clasele I-IV ………/Grădinița cu program normal …………;

–         comitetul de părinți pe clasă, pentru fiecare clasă/grupă.

REPREZENTANȚI ȘCOALĂ/GRĂDINIȚĂ,

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

 

REPREZENTANȚI M.A.I.,

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL AL ELEVULUI,

…………………………………………………………………………………

Anunțuri

Despre Dorel Puchea - Biserica „Harul” Lehliu Gară

profesor, 44 de ani, creștin penticostal, îndrăgostit de Dumnezeu, de natură și de profesie
Acest articol a fost publicat în parteneriate. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s